M A N N A

Dagelijkse citaten uit de Geschriften van Swedenborg

 • Manna is het geestelijk goede,
 • dat aanhoudend door de Heer wordt gegeven,
 • zonder enige zorg of enige moeite onzerzijds.

 

35
 • "De mens ontleent zijn ware natuur aan datgene wat zijn leven beheerst."

 

34
 • "Iedereen heeft het vermogen om te kunnen weten
 • dat er geen leven mogelijk is zonder enige vorm van liefde,
 • noch enige vorm van vreugde,
 • behalve die vreugde die voortvloeit vanuit de liefde."
Hemelse Verborgenheden 33
33
 • "De mens is een mens vanwege zijn wil
 • en daarna vanwege zijn verstand
 • en niet vanwege zijn verstand gescheiden van zijn wil."
Hemel en Hel 26
32
 • “Men kan zich daarover verbazen dat de Tien Geboden,
 • die over de hele wereld bekende wetten zijn,
 • met zoveel wonder vanaf de berg Sinaï door Jehovah zelf verkondigd werden.
 • Maar hoor! Zij werden met zoveel wonder verkondigd,
 • opdat men zou weten, dat deze wetten niet alleen burgerlijke
 • en zedelijke wetten zijn, maar ook Goddelijke Wetten
 • en dat daartegen te handelen niet alleen betekent de naaste,
 • de medeburger en de maatschappij kwaad te doen,
 • maar ook zondigen tegen God.
 • Daarom werden deze wetten door de verkondiging vanaf de berg Sinaï door Jehovah ook gemaakt tot wetten van de godsdienst".

Ware Christelijke Religie 282

31
 • “Het is de liefde die de gehele hemel doordringt,
 • want in de hemelen kan men geen leven vinden,
 • behalve een leven dat behoort tot de liefde."

Hemelse Verborgenheden 32

30
 • “Boven alles moeten wij weten wie de God van de hemel is,
 • omdat alles daarvan afhangt.”
Hemel en Hel 2
29
 • “Het einddoel van de schepping is
 • een hemel vanuit het menselijk ras.”
Goddelijke Voorzienigheid 323
28
 • "Het geloof is het oog van de liefde.'
Hemelse Verbor-genheden 3863
27
 • ”In zoverre dat iemand zwicht voor de lusten van het vlees;
 • is hij een dier of wild beest,
 • maar in zoverre hij vreugde vindt in de verlangens van de geest,
 • is hij een menselijk wezen en een engel.
Ware Christelijke Religie 328
26
 • ”Het kenmerk van liefde is niet zichzelf lief te hebben,
 • maar anderen en om zich met hen te verenigen door liefde.
Goddelijke Liefde en Wijsheid 47
25
 • ”Het ware liefhebben
 • bestaat uit het ware willen én doen.

Hemel en Hel 15

24
 • ”Zoals uit licht zonder warmte niets kan ontstaan,
 • zo is het eveneens met geloof waarin geen liefde is.

Hemelse Verborgenheden 3146

23
 • Liefde en gedachten
 • zijn niet in ruimte of tijd.”

Goddelijke Voorzienigheid 50

22
 • ”De hemel is zodanig
 • dat allen die goed hebben geleefd,
 • van welke religie dan ook,
 • daar een plaats hebben.

Goddelijke Voorzienigheid 330

21
 • ”Wij zijn, omdat God is.”
20
 • ”Werkelijke onschuld is wijsheid,
 • omdat in de mate waarin wij wijs zijn,
 • wij door de Heer geleid willen worden,
 • of wat op hetzelfde neerkomt,
 • in de mate waarin wij door de Heer geleid willen worden,
 • zijn wij wijs.
19
 • ”Elk kleinste moment van het leven van de mens
 • heeft een reeks van gevolgen,
 • die zich tot in het eeuwige voortzet,
 • want elk moment is als een nieuw begin van het volgende.”
18

 

 • ”De liefde is ontvankelijk voor iedere hemelse hoedanigheid,
 • zoals vrede, intelligentie, wijsheid en geluk.
 • De liefde is ontvankelijk voor alles
 • wat daarmee in harmonie is.”
17

 

 • "De mens zijn Leven is zijn Liefde.
 • Hoedanig die liefde is, zodanig is het leven,
 • ja zelfs zo is de ganse mens.
 • Maar het is de heersende of regerende liefde
 • die de mens maakt."
16

 

 • Het goede doen vloeit uit het goede willen voort;
 • in de oude tijd maakten de handeling en de wil één uit;
 • uit de handeling zag men de wil,
 • omdat er geen huichelen bestond."
15

 

 • “De hemel is het voor anderen beter wensen dan voor zichzelf,
 • met heel het hart,
 • en anderen helpen ter wille van hun eigen welzijn,
 • niet uit enig eigenbelang,
 • maar uit liefde.”

Hemelse Verborgenheden 452

14

 

 • Zij die door naastenliefde geleid worden,
 • zien nauwelijks enig kwaad in een ander,
 • maar letten daarentegen op al het goede en ware in de mens.
 • Wanneer zij iets kwaads of vals zien,
 • leggen zij het vaak gunstig uit.”

 

13

 

 • Liefde is de kern van ons leven.
 • We worden warm door haar aanwezigheid, en koud door haar afwezigheid, en wanneer ze geheel verdwenen is,
 • dan sterft men.”

 

Hemel en Hel 14

12

 

 • De Hemel is daar waar de Heer erkend, vertrouwd en geliefd is.
 • De diverse wijzen waarop Hij aanbeden wordt,
 • schaden niet maar zijn alleen maar goed,
 • daar zij een bron zijn van hemelse volmaaktheid."

Hemel en Hel 56

11

 

 • “De liefde van God gaat niet alleen uit naar goede maar ook slechte mensen.
 • Vandaar dat God niet alleen houdt van hen die in de hemel zijn, maar ook van hen die in de hel zijn,
 • want God is overal en eeuwig dezelfde.”

Ware Christelijke Religie 43

10

 

 • "De gedachte vanuit het oog sluit het verstand,
 • maar de gedachte vanuit het verstand opent het oog."
 

Goddelijke Liefde en Wijsheid 46

9

 

 • “God schiep het heelal
 • opdat nutten zouden ontstaan.”

 

Ware Christelijke Religie 67

8

 

"Door de Goddelijke Voorzienigheid van de Heer kan iedereen gered worden, en diegenen worden gered die God erkennen en goed leven".

 

Goddelijke Voorzienigheid 325

7

 

 • "Evenmin als één muzieknoot van zichzelf een melodie kan vormen, en nog minder een harmonie,
 • kan één waarheid iets volbrengen.”

Hemelse Verborgenheden 4197

6
 • "Wanneer het lichaam niet meer in staat is om te blijven fungeren in de natuurlijke wereld, zegt men dat iemand sterft.
 • Toch sterft hij niet, maar wordt gescheiden van het lichaam, dat hem in de wereld van nut was.
 • De mens leeft nog steeds; want een mens is niet menselijk dankzij het lichaam, maar dankzij de geest.
 • Het is de geest die in een mens denkt, en de gedachte verenigd met liefhebben, is wat iemand menselijk maakt.

Hemel en Hel 445

5

 

“Mensen die ware echtelijke liefde verlangen voorziet de Heer van gelijkgerichte partners, en als deze niet op aarde gevonden worden, voorziet Hij in zo’n partner in de hemel.”

 

Echtelijke Liefde 229

4

 

“Het is een wet van orde, dat naarmate je je richt op God en Hem naderbij komt, God Zich evenzo op jou richt en naderbij komt, en Zich met jou verbindt in je diepste wezen.”

 

Ware Christelijke Religie 89

3

 

“Naarmate het ware de leider is, wordt het goede verduisterd, maar naarmate het goede de leider wordt, wordt het ware zichtbaar in zijn eigen licht.”

 

Hemelse Verborgenheden 2407

2

 

“Het is niet zo moeilijk om het leven te leven dat naar de hemel leidt, als vaak geloofd wordt.”

 

Hemel en Hel 528

1

 

‘Alle religie heeft betrekking op het leven, en het leven van religie is doen wat goed is.

 

De Leer des Levens 1

0

Sinds 2 november 2019.

 

Voor een gratis abonnement kunt u zich per email aanmelden >

 

Bij de citaten staat een link naar het desbetreffende nummer in Swedenborgs geschriften.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de website van New Christian Bible Study die de geschriften in vele talen online heeft staan, waaronder het Nederlands.

Behalve het citaat zijn daar ook de doorverwijzingen en de bijbelreferenties envoudig te raadplegen.

 

 

Eventuele reacties of vragen zullen worden beantwoord door de initiatiefnemers Henk Weevers en Guus Janssens.

 

 

 

 

 

HemelseVerborgenheden 8395.

.... In dit hoofdstuk wordt in de inwendige zin gehandeld over de derde verzoeking, die vandaar is dat het goede ontbreekt. Met het ontbreken van brood en vlees, waarover de zonen Israëls murmureerden, wordt het ontbreken van het goede aangeduid.

De vertroosting na de verzoeking wordt aangeduid en beschreven met het manna dat zij ontvingen, en met de selav. Het manna is het geestelijk goede, dat aanhoudend door de Heer wordt gegeven, zonder enige zorg en moeite onzerzijds ...

 

 

 

 

 

 

 

Goddelijkde Voorzienigheid 325. 2.

Het is vandaar vanuit de Goddelijke Voorzienigheid dat ieder mens gezaligd kan worden en dat diegenen gezaligd worden die God erkennen en goed leven. Dat ieder mens gezaligd kan worden blijkt uit de boven aangetoonde dingen.

Sommigen menen dat de Kerk van de Heer alleen in de Christelijke wereld is, omdat de Heer daar alleen bekend is en daar alleen het Woord is. Toch zijn er velen die geloven dat de Kerk van God algemeen is, of uitgestrekt en verspreid over de gehele aarde en dus ook bij hen die de Heer niet kennen en niet het Woord hebben. Dezen zeggen dat dit niet hun schuld is en dat zij een onoverkomelijke onwetendheid hebben en dat het tegen de liefde en de barmhartigheid van God is dat sommigen tot de hel worden geboren, terwijl zij toch evenzeer mensen zijn.

Omdat nu de Christenen, zo niet allen dan toch velen, het geloof hebben dat de Kerk algemeen is en die ook de Gemeenschap wordt genoemd, volgt dat er meest algemene dingen van de Kerk zijn, die in alle godsdiensten binnengaan en die verbinding maken.

Dat die meest algemene dingen de erkenning van God zijn en het goede van het leven, zal worden gezien in de volgende orde:

1. De erkenning van God maakt de verbinding van God met de mens en van de mens met God; en de ontkenning van God maakt de ontbinding.

2. Eenieder erkent God en wordt met Hem verbonden volgens het goede van zijn leven.

3. Het goede van het leven, of goed leven, is, de boze dingen schuwen omdat die tegen de godsdienst en dus tegen God zijn.

4. Deze dingen zijn de algemene dingen van alle godsdiensten, waardoor eenieder gezaligd kan worden.

 

 

 

 

 

 

 


sinds 9-11-2019