..

online writings by Emanuel Swedenborg in Dutch (2017)

complete titles online in modern Dutch

gehele titels online in modern Nederlands

 

 1. Heaven and Hell
 2. Brief Exposition of the Doctrines of the New Church
 3. Angelic Wisdom
 4. Arcana Coelestia the chapters 1-43 ...
 5. True Christian Religion
 6. Journal of Dreams 1742/'43
 7. Interaction of the Soul and the Body
 8. Doctrine of Faith
 9. Doctrine of the Sacred Scripture
 10. Doctrine of the Lord
 11. Doctine of Life
 12. Earths in the Universe plus all the references in this book in an: Anthology from Arcana Coelestia
 13. On the New Jerusalem and her Heavenly Doctrine
 14. On the Word (De Verbo)
 15. Last Judgement
 16. Continuation of Last Judgement and about the Spiritual World
 17. The White Horse
 18. Coronis
 19. Divine Love
 20. Divine Wisdom
 21. Invitation to the New Church

 

 1. Hemel en Hel
 2. Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk
 3. Engelenwijsheid
 4. Hemelse Verborgenheden de hoofdstukken 1-43 ...
 5. Ware Christelijke Religie
 6. Droomdagboek 1742/'43
 7. Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam
 8. Leer over het Geloof
 9. Leer over de Gewijde Schrift
 10. Leer over de Heer
 11. Leer des Levens
 12. Aardbollen in ons zonnestelsel plus een Bloemlezing uit Hemelse Verborgenheden van alle verwijzingen.
 13. Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer
 14. Over het Woord
 15. Vervolg over het Laatste Oordeel en over de Geestelijke Wereld
 16. Coronis
 17. De Goddelijke Liefde
 18. De Goddelijke Wijsheid
 19. Uitnodiging tot de Nieuwe Kerk

 

portions of books online

boeken die gedeeltelijk online zijn

 

 1. Conjugial Love - n. 1-26
 2. Rational Psychology - chapter 1+2

 

 

 1. Echtelijke Liefde - n. 1-26
 2. Redelijke Psychologie - hoofdstukken 1+2

 

Collateral works

Aanverwante literatuur

 

 1. Catechism for the New Christian Church by Rev. Dr. J. Durban Odhner
 2. The book sealed with seven seals - by Rev. Theodore Pitcairn
 3. The nature of spirit - by Chauncy Giles
 4. The Wedding Garment - by Louis Pendleton

 

.

 

 1. Catechismus voor de Nieuwe Christelijke Kerk samengesteld door Ds. Dr. J. Durban Odhner
 2. Het boek verzegeld met zeven zegelen - door ds. Theodore Pitcairn
 3. De natuur van de geest - door Chauncy Giles
 4. Het Bruiloftskleed - door Louis Pendleton

 

updated September 2017 by Guus Janssens